Polityka prywatności

Iłowo-Osada dnia 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Poniżej kilka szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – zachęcamy do zapoznania się z nimi:

1. Administratorem danych osobowych jest Nowakowski Tradycja Sp. z o.o., ul. Kraszewska 2, 13-240 Iłowo-Osada (dalej Administrator).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zamowienia@piekarnia-nt.pl telefonicznie pod numerem telefonu 500 288 870 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Podstawą prawną i celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest: 1.) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu :

 • realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jej dostarczenia i rozliczenia
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • obsługi zapytań i kontaktów biznesowych, których realizacja jest prawnie uzasadniona interesem administratora jakim jest marketing
  i sprzedaż produktów i usług, a także umacnianie już istniejących relacji biznesowych i budowanie nowych. Przysługuje Państwu
  możliwość wycofania zgody wobec takiego rodzaju przetwarzania danych osobowych
  (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 • obsługi reklamacji i skarg wymaga Państwo dobrowolnej zgody, którą można cofnąć, lecz jej wycofanie będzie skutkować
  nie otrzymaniem odpowiedzi (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 • przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na WWW.PIEKARNIA-NT.PL będziemy przetwarzać
  Państwa dane osobowe zawarte na fakturach, księgach rachunkowych i innych dokumentach potwierdzających
  zawarcie i realizację umowy (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
 • przesyłania informacji marketingowych tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia takiej zgody przez zapisanie się
  na newsletter (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom handlowym, w szczególności podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi informatyczne, płatnicze, księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Nowakowski Tradycja Sp. z o.o. narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.